Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen RIBW GO. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord, adviseur en werkgever van de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief: de commissie kwaliteit & veiligheid, de auditcommissie en de governancecommissie. De Raad van Toezicht heeft haar visie op toezicht beschreven aan de hand van de zeven principes uit de Governancecode Zorg 2017. 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het e-mailadres: secretarisrvt@ribwgo.nl