Missie

We zijn een innoverende netwerkorganisatie die mensen met (ook) psychische of psychiatrische problemen vanuit vakmanschap, compassie en ondernemerszin ondersteunt bij hun herstel in de samenleving. Uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf vorm geven aan hun dagelijks leven.

Visie

De samenleving, dat zijn wij allemaal. We zijn mensen met ieder onze eigen achtergronden, karakters, ervaringen, beperkingen, talenten, wensen en dromen. Wij geloven dat ieder mens welzijn en momenten van geluk ervaart wanneer hij of zij zoveel mogelijk regie heeft op het eigen leven. Juist daarin willen we van betekenis zijn voor mensen met (ook) psychische of psychiatrische problemen, voor hun financiers en voor verwijzers en partners in de keten.

Vanuit onze kernprincipes – zuiver in denken en doen, de mens centraal en toekomstgericht – kunnen we die betekenisvolle rol in het dagelijks leven van cliënten vervullen. Ook ons vakmanschap, dat zich in de loop der jaren krachtig heeft ontwikkeld, en onze compassie maken dat we écht van betekenis zijn in de herstelondersteunende zorg. We doen een beroep op de eigen kracht en de mogelijkheden van de cliënt en durven daarin ook iets terug te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van het inbrengen van ervaringsdeskundigheid in onze organisatie en samenwerkingsverbanden. Samen kunnen we nieuwe en krachtige resultaten bereiken in herstel. Als ondernemende professionals nemen we ook het initiatief, ook in de ketensamenwerking, als we nieuwe kansen zien die tot een (nog) beter resultaat voor de cliënt, de financier en de verwijzer kunnen leiden. Onze zelforganiserende manier van werken werkt daarbij stimulerend en faciliterend.

Het bieden van herstelondersteunende zorg is maatwerk. Dat is wat we leveren aan de cliënt en de financier. We bieden een beschermd thuis met variaties in woonbegeleiding alsook ambulante begeleiding. Hierbij streven we steeds naar dat wat voor de cliënt maximaal haalbaar is: van stabilisatie (bij ernstige problemen) tot en met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid of uitstroom uit de zorg. Aan partners en verwijzer leveren we eveneens maatwerk, op het gewenste moment en in de gewenste vorm. Deze diensten variëren van herstelgerichte ondersteuning tot kennis en advies.