ANBI Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel

Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaande informatie wordt hiervoor beschikbaar gesteld. 

Naam
Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel

RSIN
81.36.60.257

Contactgegevens
Steunfonds RIBW Groep Overijssel
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle
Telefoon: 0800 - 825 00 10
Email: steunfonds@ribwgo.nl

Bestuur

 • Mevrouw F. Lenters (voorzitter)
 • Mevrouw D. Reitsma (penningmeester)
 • De heer F.A.M. Schuttenbelt (secretaris)

 

Beleidsplan 
Het bestuur beoordeelt aanvragen die door medewerkers van RIBW Groep Overijssel worden ingediend namens de cliënt. Na beoordeling van de aanvraag zijn er drie mogelijkheden:

 • De aanvraag wordt geheel of gedeeltelijk gehonoreerd in de vorm van een renteloze lening

 • De aanvraag wordt geheel of gedeeltelijk gehonoreerd in de vorm van een schenking.

 • De aanvraag wordt afgewezen.

De stichting financiert haar werkzaamheden uit drie bronnen:

 • Schenkingen van RIBW Groep Overijssel

 • Schenkingen van derden

 • Aflossingen van verstrekte leningen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Klik hier voor de statuten.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Vergoedingen die worden verstrekt hebben uitsluitend betrekking op gemaakte reiskosten.

Doelstelling

 • De stichting stelt zich ten doel: Het verlenen van financiële en/of materiële steun aan individuele personen, bewoners, alsmede aan groepen van personen, wanneer dit past binnen de doelstelling van de Stichting RIBW Groep Overijssel, en geen andere middelen kunnen worden aangewend. De personen of groepen van personen zijn uitsluitend cliënten die ingeschreven zijn bij de Stichting RIBW Groep Overijssel, welke in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of beschikken over een permanente verblijfsvergunning en een vaste woon- of verblijfplaats.
 • In bijzondere gevallen kan financiële en/of materiële steun worden verleend aan activiteiten welke niet van Stichting RIBW Groep Overijssel uitgaan, waarbij echter de doelstellingen van Stichting RIBW Groep Overijssel in acht genomen dienen te worden.
 • En voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Jaarlijks legt het bestuur via een jaarverslag verantwoording af over de financiën en de verrichte activiteiten. Klik hier voor het jaarverslag.