ANBI RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaande informatie wordt hiervoor beschikbaar gesteld. 

Naam

Stichting RIBW Groep Overijssel (Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen/Werken/Welzijn Groep Overijssel). Hierna RIBW GO.

Missie

RIBW GO is een innoverende netwerkorganisatie in Oost-Nederland, die mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen methodisch en deskundig ondersteunt in hun dagelijks leven. Hierbij gaan wij steeds uit van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt en bieden wij de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert.

Doelstellingen

 • Het bevorderen van de geestelijke gezondheid binnen het werkgebied van de stichting. 
 • Het ondersteunen, begeleiden en bijstaan van personen met langdurige psychiatrische problematiek en/of psycho-sociale problemen en/of andere problemen.
 • Het behartigen of doen behartigen van zowel belangen van cliënten als financiële belangen, in relatie tot de diverse overheden en ziektekostenverzekeraars met betrekking tot de door de stichting in het werkgebied geleverde dienstverlening.
 • En voorts al hetgeen een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 


Het beleid

 • Het oprichten, beheren, administreren, exploiteren ondersteunen en onderhouden van alsmede het participeren en/of deelnemen in instellingen al dan niet met rechtspersoonlijkheid.
 • Het behartigen van belangen van de stichting en van de belangen van de met de stichting op welke wijze dan ook verbonden instellingen alsmede het samenwerken met dergelijke instellingen.
 • Het initiëren beheren en exploiteren van beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, projecten van begeleid wonen en andere activiteiten of projecten voor zover in overeenstemming met bovengenoemde doelstellingen.
 • Voor de verschillende activiteiten de vereiste contacten met de diverse overheden, ziektekostenverzekeraars en andere financiers te onderhouden, de voor de verschillende activiteiten bestemde uitkeringen en eventueel andere tegemoetkomingen in ontvangst te nemen en te verdelen.
 • Het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat.
 • Het zo effectief en doelmatig mogelijk van voor de zorgverlening beschikbare middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid, doelmatigheid en transparantie.
 • Het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen, het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening.
 • Het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers.
 • Het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming van studieonderdelen zoals stages en scripties.
 • Het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg.
 • Het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken.
 • Het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op voor de stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden.
 • Het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken.
 • Het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie.
  Alle andere wettige middelen die tot realisering van het doel kunnen leiden.


Vermogensbeheer

De stichting werft vermogen door:

 • Opbrengsten uit vergoedingen voor door de stichting verleende diensten.
 • De voor de stichting bestemde uitkeringen op grond van de sociale ziektekostenverzekering, dan wel daarvoor in de plaats komende of daarmee gelijk te stellen voorzieningen.
 • Eventuele aan haar voor haar werkzaamheden verleende subsidies.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Opbrengsten van belegde middelen.
 • Andere baten. 

Bestuur
de heer J.M.J. Collette, interim bestuurder  
mevrouw I. Huesken, lid van de Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de eigen bezoldiging gebaseerd op de NVTZ-regeling. De Raad heeft zichzelf lager ingeschaald dan op grond van de NVTZ-regeling zou kunnen. Het vacatiegeld in 2012 bedroeg voor de voorzitter € 7.800,-, voor de vicevoorzitter en voor de overige leden € 6.000,-.

Raad van Bestuur

Bij de vaststelling van de beloning van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht de functie zwaartesystematiek van de beloningscode (BBZ) toegepast. De score heeft plaats gevonden via de in de beloningscode (BBZ) gepresenteerde definities en de daar gepresenteerde referentiescores voor de verschillende sectoren in de zorg. De totaalscore is conform de beloningscode (BBZ) door de Raad van Toezicht afgezet tegen de omvang van de omzet van RIBW GO.

Personeel
Het beloningsbeleid voor het personeel is vastgelegd in de CAO-GGZ.

Financiële verantwoording en jaarverslag

Hier vindt u het jaarverslag 2017 van RIBW GO.
U vindt de informatie ook terug op onze jaarposter 'In vogelvlucht'. 

Fiscaal Nummer
820803789

Reglementen

Contactgegevens
RIBW Groep Overijssel
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle
Telefoon: 088 – 825 00 10
e-mail: info@ribwgo.nl
Website: www.ribwgo.nl